Πρόγραμμα Εθελοντισμού και Πρακτικής Άσκησης

To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας αναζητά άτομα για πρακτική άσκηση και εθελοντική εργασία, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν έμπρακτα με τις γνώσεις, τη δημιουργικότητα και τη θετική τους διάθεση σε βασικούς λειτουργικούς τομείς και δραστηριότητες του ΕΚΦ, όπως:
• Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Καταλογογράφηση φωτογραφικών βιβλίων
• Φωτογράφηση και ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού
• Διαχείριση ιστοσελίδων

Οι απασχολούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών, τον ελεύθερο τους χρόνο και τα ιδιαίτερα γνωστικά τους ενδιαφέροντα.

Η περίοδος απασχόλησης ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2017, με δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Για τις θέσεις πρακτικής άσκησης, θα εφαρμοστεί η διαδικασία πρακτικής άσκησης που ακολουθεί η κάθε σχολή.

Μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησής τους, χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής και συστατική επιστολή που καλύπτει την περίοδο της άσκησης και τον τομέα απασχόλησης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική αίτηση που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας:
T 210 9211 751 E contact@hcp.gr